Договор за Туристическа Услуга

По тези общи условия “Юнитурс” ООД – наричан по- долу  ТУРОПЕРАТОР предоставя туристически услуги на физически и юридически лица, наричани ТУРИСТА и са неразделна част от сключения договор.

  1. Пътуването се счита за заявено след подписване на настоящия договор и внасянето на депозит от 50 % от общата стойност на услугата.
  2. При записване по-малко от 8 работни дни пред датата на отпътуване сумата се внася в пълен размер.
  3. Преди сключване на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТУРИСТА за пакета туристически услуги /основни и допълнителни /.
  4. ТУРОПЕРАТОРЪТ предава на ТУРИСТА ваучер .
  5. ТУРИСТЪТ съхранява издадения от ТУРОПЕРАТОРА ваучер и има право да ползва включените в него услуги. Ваучерът се предава на хотелиера или на друг представител на ТУРОПЕРАТОРА.
  6. Промяна на заявените в договора условия , ТУРИСТЪТ може да прави не по-късно от 8 дни преди датата на пътуване срещу допълнително заплащане по 20 евро /за чужбина/ и 10 лв. / за България / за всяка заявена промяна и при възможност от страна на ТУРОПЕРАТОРА  да я извърши.
  7. ТУРИСТЪТ може да се откаже от заявената туристическа услуга в срок не по- късно от 21 работни дни. При отказ в други срокове, ТУРОПЕРАТОРА въстановява внесената сума както следва :
– От 14 до 21 работни дни –    90% от сумата
– От 8 до 14 работни дни –      50% от сумата
– Под 8 работни дни –              10% от сумата

9. ТУРИСТЪТ  може да преотстъпи закупената туристическа услуга на трето лице в срок от 14 работни дни преди датата на пътуване. Не е възможно преотстъпването на издаден вече самолетен билет.

10.Пропусквателния режим, включващ издаването на виза, влизането в съответната държава или други условия са въпрос на вътрешни разпоредби на съответната държава и на международни спогодби и не се гaрантира от ТУРОПЕРАТОРА.

11. При отказ за издаване на виза не се възстанвява направената вноска свързана с оформянето на документите за виза.

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ застрахова ТУРИСТА с рискова застраховка “Живот “  за болест и злополука при пътуване в чужбина, а при желание на ТУРИСТА и при пътуване в България. Застраховката покрива медицинските разноски в случай на злополука или акутно заболяване по време на пътуването.

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира на ТУРИСТА , че ще получи пълния размер закупени услуги.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осведомява своите клиенти относно всички подробности във връзка с пътуването.

15. За някой от предлаганите програми се изисква минимален брой туристи. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото при ненабирането им да анулира пътуването, като се задължава да предложи друга дата, а при липса на алтернатива се задължава да възстанови внесената от ТУРИСТА сума, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.

16. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора е длъжен да уведоми незабавно ТУРИСТА , които :

16.1.      може да приеме промените което се удостоверява с допълнително писменно споразумение към договора.

16.2.      може да се откаже от договора без да дължи неустойка, което се удостоверява писменно.

16.3.      туристът уведомява за решението си туроператора в 3 дневен срок от получаването на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.

16.4.      Когато ТУРИСТЪТ се откаже от договора по ал.1 има право да избира :

– да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова

– да му бъде предложено друго пътуване от по-ниско качество, като ТУРОПЕРАТОРА  се задължава да възстанови разликата между двете цени.

16.5.      Замяна на хотела или заведението за хранене и развлечение с друг от същата и по-висока категория без промяна на цената или замяна на траспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на договора

16.6.      Промяна в цената с повече от 10% се счита за значителна промяна на договора.

16.7.      Увеличение на цената е възможно : при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на настоящия договор.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от него, а именно :

17.1.      забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини

17.2.      анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ТУРИСТА

17.3.      загуба или повреда на багажа по време на пътуването

17.4.      отказ на упълномощените органи да издадат виза на ТУРИСТА

17.5.      недопускане от страна на митническите и гранични служби ТУРИСТА да напусне България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени лични документи или извършени правонарушения.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, дължащи се на ТУРИСТА.

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случайте, когато по вина на ТУРИСТА не са използвани частично или изцяло заявените и заплатени услуги.

20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреда причинена от трети лица, не свързани с изпълнението на договора, които не могат да се привидят или избегнат.

21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за веди причинени в следствие на непреодолима сила или събитие.Рекламации, свързани с качеството на предлаганите от ТУРОПЕРАТОРА услуги могат да бъдат предявявани само в писмен вид в централния офис на “Юнитурс” ООД – гр. Варна, ул. Др. Цанков № 25 до 3  дни след приключване на пътуването. След постъпване на рекламация ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да направи необходимите проверки и да изпрати писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.

22. ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по негова вина, след връщане от клиента на издадените документи за съответната услуга.

23. Всички пътувания организирани от “Юнитурс”ООД са единствено и само с цел туризъм, освен ако изрично не е упоменато друго.

24. Максималният размер на отговорност на туроператора за вреди причинени от неизпълнение и неточно изпълнение на договора при организирано пътуване е в размер 10%.